خدمات هتل

مجموعه آبی

استخر، سونا ، جکوزی،آب درمانی، ماساژ، آموزش های خصوصی و عمومی شنا ،